Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

(Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.)
§ 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne : Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. og Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. I det følgende kaldet interessenterne. § 2. Interessentskabets navn og hjemsted Virksomhedsnavn Adresse Tlf. Fax SE-nr. § 3. Interessentskabet formål Aftalen har til formål at etablere et interessentskab, som skal beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af (beskrivelse af produkt(er)). Interessentskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med produktet - herunder potentielle immaterialrettighe der og den til udvikling, produktion og salg nødvendige knowhow. § 4. Interessenternes indskud Interessenterne indskyder hver især kr. xx. Revisor (navn og/eller firma) udarbejder pr. xx en åbningsstatus for interessentskabet med en opgørelse af hver interessents kapitalkonto, baseret på aktiver og passiver anført på status. Åbningsstatus vedhæftes denne aftale. § 5 Interessenternes arbejdsforpligtelser Interessenterne er forpligtede til at anvende deres fulde arbejdstid og hele arbejdskraft og alle deres kundskaber til udførelse af nærværende kontrakt. En interessent kan ikke uden de andres forudgående, skriftlige samtykke påtage sig anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse.

1

Overførslen skal dog kun ske.m. som er interessentskabet uvedkommende.og underskud fordeles jf. Forpligtelser vedrørende den daglige drift . Interessentskabets ledelse og tegningsret Interessenterne forestår i fællesskab den overordnede planlægning og drift af virksomheden og er forpligtede til at stille deres arbejdskraft loyalt til rådighed herfor. xx i (angivelse af pengeinstitut). Der tilkommer ikke interessenterne anden honorering end ovennævnte. kan hver interessents andel af overskuddet med fradrag af a conto -overførsler overføres til hver interessents private konto.og underskud Interessentskabets overskud fordeles mellem interessenterne med (angivelse af fordelingsbrøk) til hver. Et eventuelt underskud deles efter samme regel. § 8. Ved overskud forstås interessentskabets samlede omsætning i et regnskabsår med fradrag af de samlede omkostninger. aktionær. Indbyrdes hæfter interessenterne pro rata i samme forhold. produ ktion og salg fordeles ligeligt mellem interessenterne: Udvikling: Produktion: Indkøb m.: Salg og markedsføring: Administration: § 6. reg. 2 . ansat eller på anden måde økonomisk interesseret i noget foretagende. Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning. Fordeling af over . Alle interessentskabets indtægter indgår på og alle omkostninger trækkes over konto nr. hvis samlede størrelse aftales mellem interessenterne for xx måneder ad gangen på baggrund af et skøn over periodens likviditet og virksomhedens indtjening. hvor likvidit eten tillader det. Fra denne konto trækkes hver måned til interessenternes private konti et a conto beløb. xx. Indbyrdes hæftelse Interessenterne hæfter direkte.herunder udvikling. og hvor alle parter er enige herom. Interessenterne tager i fællesskab beslutning om størrelsen af og tidspunktet for den første a conto udbetaling. solid arisk og personligt for interessentskabets forpligtelser. Interessenternes private gæld såvel forud for som efter interessentskabets etablering er nærværende aftale uvedkommende. Interessenterne tegner hver for sig interessentskabet vedrørende den daglige drift.En interessent må ikke uden de andres forudgående. Interessenterne er dog ikke forpligtede til at foretage nye indskud til dækning af et eventuelt underskud. § 6. medmindre det er aftalt særskilt af alle interessenter i fællesskab. der i Danmark eller i udlandet direkte eller indirekte konkurrerer med interessentskabet. skriftlige tilladelse være deltager. § 7. Når det reviderede regnskab foreligger. som over . (angivelse af by). nr.

§ 10. der antages for et år ad gangen i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. Interessentskabets regnskaber revideres af en i fællesskab udpeget revisor. kan andelen frit omsættes. Ind. Såfremt tilbuddet ikke accepteres. end den som den udtrædende interessent oprindeligt krævede af de andre interessenter. ved arv eller på anden måde. I tilfælde af mangel på enighed interessenterne imell em om overdragelsessummens størrelse. fastsættes denne af interessentskabets revisor. Ingen af interessenterne er berettigede til at gøre udlån af interessentskabets midler. Såfremt en af interessenterne standser sine betalinger. Denne bestemmelse har også gyldighed efter nærværende kontrakts ophør. kommer under konkurs. som har xx uger fra tilbuddets modtagelse til at acceptere dette. Sygdom. Der ydes fuld løn under ferie i det omfang. der opnås i forbindelse med interessentskabet.og udtræden samt afvikling En interessent kan hverken helt eller delvis lade sin andel i interessentskabet overgå til andre. § 11. Interessentskabet fører et nøjagtigt og fuldstændigt bogholderi. virksomhedens indtjeni ng berettiger hertil. andet fravær og ferie I tilfælde af sygdom og andet fravær er interessenten pligtig til at meddele dette til de andre interessenter uden ugrundet ophold samt oplyse om varigheden af det forventede fravær og forventet tidspunkt for tilbagevenden. skal interessenten tilbyde sin andel til de andre interessenter i overensstemmelse med ovennævnte regler. uden at de andre interessenter har haft lejlighed til at erhverve andelen. § 9. § 12. som driften fordrer og gør nødvendig. Regnskab og revision Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. Såfremt ingen af interessenterne ønsker at fortsætte interessentskabet.Enkeltstående større dispositioner af økonomisk betydn ing kan kun indgås af interessenterne i fællesskab. Ferie afholdes efter ferielovens regler. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. bliver dette afviklet for fælles regning og bedst muligt med xx % af kapitalbeholdningen til hver af interessenterne. Tilbud om salg af andelen fremsættes skriftligt over for de andre interessenter. Tavshedspligt Interessenterne skal udvise ubetinget diskretion om al viden. umyndiggøres eller lignende. til kreditor er. Ved længere tids fravær kan de tilbageværende interessenter vælge enten at sælge deres andele. Konkurrenceklausul 3 . Salg til tredjepart kan ikke ske til en lavere pris. ud over den kredit. det være sig ved frivillig overdragelse. § 13.

§ 16. Ved udtrædelsestidspunkt forstås i henseende til denne konkurrenceklausul det tidspunkt.Såfremt en interessent udtræder af interessents kabet. En overtrædelse af bestemmelserne i nærværende kontrakt er i alle tilfælde at betragte som misligholdelse. Tvister Enhver tvist om forståelsen af nærværende kontrakt afgøres endeligt og bindende ved voldgift. der sker en overtr ædelse.uanset om aktiviteten er lønnet eller ulønnet. kommitteret eller konsulent . Enhver overtrædelse kan ligeledes imødegås ved fogedforbud. tage ansættelse i eller arbejde for en sådan virksomhed. hvor den udtrædende interessents andel tilbydes de andre interessenter efter reglerne i § 11. Den opsigende interessent er pligtig til at tilbyde de andre interessenter sin andel efter reglerne i § 11. herunder som bes tyrelsesmedlem. og interessentskabet ikke samtidig afvikles. der helt eller delvist konkurrerer med interessentskabet.og Handelsretten. xx hver gang. uanset af hvilken grund. dato 4 . De forurettede parter kan vælg e at sælge deres andele. § 14. at de(n) forurettede interessent(er) i øvrigt kan fremsætte erstatningskrav for dokumenteret tab i forbindelse med overtrædelsen. er interessenten i en periode på x år efter sin udtræden omfattet af følgende konkurrenceklausul: Interessenten er ikke berettiget til hverken direkte eller indirekte eller på nogen anden måde at blive økonomisk interesseret i en virksomhed. Ligeledes er interessenten ikke berettiget til at starte. Formanden for voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø . berettigede til med øjeblikkelig virkning at hæve interessentskabskontrakten. er de forurettede parter. § 15. § 17. Konventionalbod I tilfælde af overtrædelse af tavshedspligten i § 12 og/eller konkurrenceklausulen i § 13 forfalder en konventionalbod på kr. Misligholdelse Såfremt en af interessenterne misligholder sine forpligtelser over for de andre interessenter. Konkurrenceklausulen gælder for hele Danmark. såfremt de er enige heri. Parterne udpeger hver en voldgiftsmand. Kontrakten er undergivet dansk ret. Underskrift. Opsigelse Interessentskabskontrakten kan opsiges af hver af interessenterne skriftligt med xx måneders varsel til en måneds udgang. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. Konventionalboden er ikke til hinder for.