Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

(Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.)
§ 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne : Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. og Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. I det følgende kaldet interessenterne. § 2. Interessentskabets navn og hjemsted Virksomhedsnavn Adresse Tlf. Fax SE-nr. § 3. Interessentskabet formål Aftalen har til formål at etablere et interessentskab, som skal beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af (beskrivelse af produkt(er)). Interessentskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med produktet - herunder potentielle immaterialrettighe der og den til udvikling, produktion og salg nødvendige knowhow. § 4. Interessenternes indskud Interessenterne indskyder hver især kr. xx. Revisor (navn og/eller firma) udarbejder pr. xx en åbningsstatus for interessentskabet med en opgørelse af hver interessents kapitalkonto, baseret på aktiver og passiver anført på status. Åbningsstatus vedhæftes denne aftale. § 5 Interessenternes arbejdsforpligtelser Interessenterne er forpligtede til at anvende deres fulde arbejdstid og hele arbejdskraft og alle deres kundskaber til udførelse af nærværende kontrakt. En interessent kan ikke uden de andres forudgående, skriftlige samtykke påtage sig anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse.

1

og hvor alle parter er enige herom. hvor likvidit eten tillader det. solid arisk og personligt for interessentskabets forpligtelser. Fra denne konto trækkes hver måned til interessenternes private konti et a conto beløb. 2 . medmindre det er aftalt særskilt af alle interessenter i fællesskab. produ ktion og salg fordeles ligeligt mellem interessenterne: Udvikling: Produktion: Indkøb m. xx i (angivelse af pengeinstitut). § 7. hvis samlede størrelse aftales mellem interessenterne for xx måneder ad gangen på baggrund af et skøn over periodens likviditet og virksomhedens indtjening. reg.og underskud fordeles jf. som over . (angivelse af by). Indbyrdes hæfter interessenterne pro rata i samme forhold. skriftlige tilladelse være deltager. § 8. ansat eller på anden måde økonomisk interesseret i noget foretagende.m. der i Danmark eller i udlandet direkte eller indirekte konkurrerer med interessentskabet. kan hver interessents andel af overskuddet med fradrag af a conto -overførsler overføres til hver interessents private konto. Alle interessentskabets indtægter indgår på og alle omkostninger trækkes over konto nr. Et eventuelt underskud deles efter samme regel. Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning. Indbyrdes hæftelse Interessenterne hæfter direkte. Fordeling af over .herunder udvikling. som er interessentskabet uvedkommende. Interessenternes private gæld såvel forud for som efter interessentskabets etablering er nærværende aftale uvedkommende. Der tilkommer ikke interessenterne anden honorering end ovennævnte.: Salg og markedsføring: Administration: § 6. Interessenterne tegner hver for sig interessentskabet vedrørende den daglige drift. Interessenterne tager i fællesskab beslutning om størrelsen af og tidspunktet for den første a conto udbetaling. Interessenterne er dog ikke forpligtede til at foretage nye indskud til dækning af et eventuelt underskud.og underskud Interessentskabets overskud fordeles mellem interessenterne med (angivelse af fordelingsbrøk) til hver. § 6. Forpligtelser vedrørende den daglige drift . xx.En interessent må ikke uden de andres forudgående. Overførslen skal dog kun ske. Ved overskud forstås interessentskabets samlede omsætning i et regnskabsår med fradrag af de samlede omkostninger. Når det reviderede regnskab foreligger. aktionær. nr. Interessentskabets ledelse og tegningsret Interessenterne forestår i fællesskab den overordnede planlægning og drift af virksomheden og er forpligtede til at stille deres arbejdskraft loyalt til rådighed herfor.

Interessentskabets regnskaber revideres af en i fællesskab udpeget revisor. § 9. uden at de andre interessenter har haft lejlighed til at erhverve andelen. Ind. til kreditor er. § 13. Ferie afholdes efter ferielovens regler. Såfremt ingen af interessenterne ønsker at fortsætte interessentskabet. som driften fordrer og gør nødvendig. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. Interessentskabet fører et nøjagtigt og fuldstændigt bogholderi. § 12. kan andelen frit omsættes. umyndiggøres eller lignende. virksomhedens indtjeni ng berettiger hertil. det være sig ved frivillig overdragelse. Salg til tredjepart kan ikke ske til en lavere pris. Regnskab og revision Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. som har xx uger fra tilbuddets modtagelse til at acceptere dette. ved arv eller på anden måde.Enkeltstående større dispositioner af økonomisk betydn ing kan kun indgås af interessenterne i fællesskab. kommer under konkurs. § 10. fastsættes denne af interessentskabets revisor. Ved længere tids fravær kan de tilbageværende interessenter vælge enten at sælge deres andele. Såfremt en af interessenterne standser sine betalinger. skal interessenten tilbyde sin andel til de andre interessenter i overensstemmelse med ovennævnte regler. ud over den kredit. Tavshedspligt Interessenterne skal udvise ubetinget diskretion om al viden. bliver dette afviklet for fælles regning og bedst muligt med xx % af kapitalbeholdningen til hver af interessenterne. Sygdom. andet fravær og ferie I tilfælde af sygdom og andet fravær er interessenten pligtig til at meddele dette til de andre interessenter uden ugrundet ophold samt oplyse om varigheden af det forventede fravær og forventet tidspunkt for tilbagevenden. Konkurrenceklausul 3 . Ingen af interessenterne er berettigede til at gøre udlån af interessentskabets midler. § 11. Denne bestemmelse har også gyldighed efter nærværende kontrakts ophør. end den som den udtrædende interessent oprindeligt krævede af de andre interessenter. I tilfælde af mangel på enighed interessenterne imell em om overdragelsessummens størrelse. der opnås i forbindelse med interessentskabet. Såfremt tilbuddet ikke accepteres. der antages for et år ad gangen i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. Tilbud om salg af andelen fremsættes skriftligt over for de andre interessenter.og udtræden samt afvikling En interessent kan hverken helt eller delvis lade sin andel i interessentskabet overgå til andre. Der ydes fuld løn under ferie i det omfang.

Enhver overtrædelse kan ligeledes imødegås ved fogedforbud. hvor den udtrædende interessents andel tilbydes de andre interessenter efter reglerne i § 11.uanset om aktiviteten er lønnet eller ulønnet. xx hver gang. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. herunder som bes tyrelsesmedlem. der helt eller delvist konkurrerer med interessentskabet. Den opsigende interessent er pligtig til at tilbyde de andre interessenter sin andel efter reglerne i § 11. og interessentskabet ikke samtidig afvikles. kommitteret eller konsulent . Konventionalboden er ikke til hinder for. Formanden for voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø . at de(n) forurettede interessent(er) i øvrigt kan fremsætte erstatningskrav for dokumenteret tab i forbindelse med overtrædelsen. De forurettede parter kan vælg e at sælge deres andele. Ved udtrædelsestidspunkt forstås i henseende til denne konkurrenceklausul det tidspunkt. er interessenten i en periode på x år efter sin udtræden omfattet af følgende konkurrenceklausul: Interessenten er ikke berettiget til hverken direkte eller indirekte eller på nogen anden måde at blive økonomisk interesseret i en virksomhed. er de forurettede parter. Opsigelse Interessentskabskontrakten kan opsiges af hver af interessenterne skriftligt med xx måneders varsel til en måneds udgang. § 17. dato 4 . Konkurrenceklausulen gælder for hele Danmark. Tvister Enhver tvist om forståelsen af nærværende kontrakt afgøres endeligt og bindende ved voldgift. der sker en overtr ædelse. Konventionalbod I tilfælde af overtrædelse af tavshedspligten i § 12 og/eller konkurrenceklausulen i § 13 forfalder en konventionalbod på kr. § 15. Parterne udpeger hver en voldgiftsmand. En overtrædelse af bestemmelserne i nærværende kontrakt er i alle tilfælde at betragte som misligholdelse. såfremt de er enige heri. tage ansættelse i eller arbejde for en sådan virksomhed. Kontrakten er undergivet dansk ret.Såfremt en interessent udtræder af interessents kabet. berettigede til med øjeblikkelig virkning at hæve interessentskabskontrakten. § 16. Ligeledes er interessenten ikke berettiget til at starte. uanset af hvilken grund. Underskrift. Misligholdelse Såfremt en af interessenterne misligholder sine forpligtelser over for de andre interessenter. § 14.og Handelsretten.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful