P. 1
Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt

|Views: 37|Likes:
Published by Antonaustirol123

More info:

Published by: Antonaustirol123 on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2010

pdf

text

original

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

(Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.)
§ 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne : Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. og Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. I det følgende kaldet interessenterne. § 2. Interessentskabets navn og hjemsted Virksomhedsnavn Adresse Tlf. Fax SE-nr. § 3. Interessentskabet formål Aftalen har til formål at etablere et interessentskab, som skal beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af (beskrivelse af produkt(er)). Interessentskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med produktet - herunder potentielle immaterialrettighe der og den til udvikling, produktion og salg nødvendige knowhow. § 4. Interessenternes indskud Interessenterne indskyder hver især kr. xx. Revisor (navn og/eller firma) udarbejder pr. xx en åbningsstatus for interessentskabet med en opgørelse af hver interessents kapitalkonto, baseret på aktiver og passiver anført på status. Åbningsstatus vedhæftes denne aftale. § 5 Interessenternes arbejdsforpligtelser Interessenterne er forpligtede til at anvende deres fulde arbejdstid og hele arbejdskraft og alle deres kundskaber til udførelse af nærværende kontrakt. En interessent kan ikke uden de andres forudgående, skriftlige samtykke påtage sig anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse.

1

(angivelse af by). Fra denne konto trækkes hver måned til interessenternes private konti et a conto beløb. Interessenterne er dog ikke forpligtede til at foretage nye indskud til dækning af et eventuelt underskud. Interessenterne tegner hver for sig interessentskabet vedrørende den daglige drift. Et eventuelt underskud deles efter samme regel. aktionær. ansat eller på anden måde økonomisk interesseret i noget foretagende.og underskud Interessentskabets overskud fordeles mellem interessenterne med (angivelse af fordelingsbrøk) til hver. solid arisk og personligt for interessentskabets forpligtelser. Indbyrdes hæftelse Interessenterne hæfter direkte. produ ktion og salg fordeles ligeligt mellem interessenterne: Udvikling: Produktion: Indkøb m. nr. Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning. xx i (angivelse af pengeinstitut). som over . der i Danmark eller i udlandet direkte eller indirekte konkurrerer med interessentskabet. Fordeling af over . som er interessentskabet uvedkommende. Ved overskud forstås interessentskabets samlede omsætning i et regnskabsår med fradrag af de samlede omkostninger. Interessenternes private gæld såvel forud for som efter interessentskabets etablering er nærværende aftale uvedkommende. § 7. reg. Indbyrdes hæfter interessenterne pro rata i samme forhold. hvor likvidit eten tillader det. skriftlige tilladelse være deltager. kan hver interessents andel af overskuddet med fradrag af a conto -overførsler overføres til hver interessents private konto.herunder udvikling. Overførslen skal dog kun ske. hvis samlede størrelse aftales mellem interessenterne for xx måneder ad gangen på baggrund af et skøn over periodens likviditet og virksomhedens indtjening. § 8. xx. Interessenterne tager i fællesskab beslutning om størrelsen af og tidspunktet for den første a conto udbetaling.og underskud fordeles jf. 2 . Der tilkommer ikke interessenterne anden honorering end ovennævnte. Forpligtelser vedrørende den daglige drift . Alle interessentskabets indtægter indgår på og alle omkostninger trækkes over konto nr.En interessent må ikke uden de andres forudgående. § 6. Når det reviderede regnskab foreligger. medmindre det er aftalt særskilt af alle interessenter i fællesskab. og hvor alle parter er enige herom.: Salg og markedsføring: Administration: § 6. Interessentskabets ledelse og tegningsret Interessenterne forestår i fællesskab den overordnede planlægning og drift af virksomheden og er forpligtede til at stille deres arbejdskraft loyalt til rådighed herfor.m.

Såfremt en af interessenterne standser sine betalinger. Der ydes fuld løn under ferie i det omfang. Salg til tredjepart kan ikke ske til en lavere pris. som har xx uger fra tilbuddets modtagelse til at acceptere dette. Såfremt ingen af interessenterne ønsker at fortsætte interessentskabet. Interessentskabets regnskaber revideres af en i fællesskab udpeget revisor. I tilfælde af mangel på enighed interessenterne imell em om overdragelsessummens størrelse. Sygdom. ved arv eller på anden måde. Ved længere tids fravær kan de tilbageværende interessenter vælge enten at sælge deres andele. det være sig ved frivillig overdragelse. § 11. umyndiggøres eller lignende. uden at de andre interessenter har haft lejlighed til at erhverve andelen. Denne bestemmelse har også gyldighed efter nærværende kontrakts ophør. kommer under konkurs. andet fravær og ferie I tilfælde af sygdom og andet fravær er interessenten pligtig til at meddele dette til de andre interessenter uden ugrundet ophold samt oplyse om varigheden af det forventede fravær og forventet tidspunkt for tilbagevenden. § 9.Enkeltstående større dispositioner af økonomisk betydn ing kan kun indgås af interessenterne i fællesskab. end den som den udtrædende interessent oprindeligt krævede af de andre interessenter. som driften fordrer og gør nødvendig. fastsættes denne af interessentskabets revisor. Ferie afholdes efter ferielovens regler. § 13. Ind. Interessentskabet fører et nøjagtigt og fuldstændigt bogholderi. kan andelen frit omsættes. til kreditor er. ud over den kredit. bliver dette afviklet for fælles regning og bedst muligt med xx % af kapitalbeholdningen til hver af interessenterne. § 12. Tavshedspligt Interessenterne skal udvise ubetinget diskretion om al viden. der antages for et år ad gangen i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. virksomhedens indtjeni ng berettiger hertil. Tilbud om salg af andelen fremsættes skriftligt over for de andre interessenter.og udtræden samt afvikling En interessent kan hverken helt eller delvis lade sin andel i interessentskabet overgå til andre. Regnskab og revision Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. der opnås i forbindelse med interessentskabet. Ingen af interessenterne er berettigede til at gøre udlån af interessentskabets midler. Konkurrenceklausul 3 . Såfremt tilbuddet ikke accepteres. § 10. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. skal interessenten tilbyde sin andel til de andre interessenter i overensstemmelse med ovennævnte regler.

der helt eller delvist konkurrerer med interessentskabet. og interessentskabet ikke samtidig afvikles. § 16. at de(n) forurettede interessent(er) i øvrigt kan fremsætte erstatningskrav for dokumenteret tab i forbindelse med overtrædelsen. § 17. herunder som bes tyrelsesmedlem. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. Kontrakten er undergivet dansk ret. Tvister Enhver tvist om forståelsen af nærværende kontrakt afgøres endeligt og bindende ved voldgift. Formanden for voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø . De forurettede parter kan vælg e at sælge deres andele.uanset om aktiviteten er lønnet eller ulønnet. uanset af hvilken grund. er de forurettede parter. Enhver overtrædelse kan ligeledes imødegås ved fogedforbud. Konventionalbod I tilfælde af overtrædelse af tavshedspligten i § 12 og/eller konkurrenceklausulen i § 13 forfalder en konventionalbod på kr. Ved udtrædelsestidspunkt forstås i henseende til denne konkurrenceklausul det tidspunkt. Konkurrenceklausulen gælder for hele Danmark. § 15. Konventionalboden er ikke til hinder for. berettigede til med øjeblikkelig virkning at hæve interessentskabskontrakten. En overtrædelse af bestemmelserne i nærværende kontrakt er i alle tilfælde at betragte som misligholdelse. Opsigelse Interessentskabskontrakten kan opsiges af hver af interessenterne skriftligt med xx måneders varsel til en måneds udgang. Den opsigende interessent er pligtig til at tilbyde de andre interessenter sin andel efter reglerne i § 11. xx hver gang.Såfremt en interessent udtræder af interessents kabet. Ligeledes er interessenten ikke berettiget til at starte. er interessenten i en periode på x år efter sin udtræden omfattet af følgende konkurrenceklausul: Interessenten er ikke berettiget til hverken direkte eller indirekte eller på nogen anden måde at blive økonomisk interesseret i en virksomhed. dato 4 . Misligholdelse Såfremt en af interessenterne misligholder sine forpligtelser over for de andre interessenter. såfremt de er enige heri. Underskrift. Parterne udpeger hver en voldgiftsmand. hvor den udtrædende interessents andel tilbydes de andre interessenter efter reglerne i § 11.og Handelsretten. § 14. tage ansættelse i eller arbejde for en sådan virksomhed. der sker en overtr ædelse. kommitteret eller konsulent .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->