Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

(Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.)
§ 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne : Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. og Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. I det følgende kaldet interessenterne. § 2. Interessentskabets navn og hjemsted Virksomhedsnavn Adresse Tlf. Fax SE-nr. § 3. Interessentskabet formål Aftalen har til formål at etablere et interessentskab, som skal beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af (beskrivelse af produkt(er)). Interessentskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med produktet - herunder potentielle immaterialrettighe der og den til udvikling, produktion og salg nødvendige knowhow. § 4. Interessenternes indskud Interessenterne indskyder hver især kr. xx. Revisor (navn og/eller firma) udarbejder pr. xx en åbningsstatus for interessentskabet med en opgørelse af hver interessents kapitalkonto, baseret på aktiver og passiver anført på status. Åbningsstatus vedhæftes denne aftale. § 5 Interessenternes arbejdsforpligtelser Interessenterne er forpligtede til at anvende deres fulde arbejdstid og hele arbejdskraft og alle deres kundskaber til udførelse af nærværende kontrakt. En interessent kan ikke uden de andres forudgående, skriftlige samtykke påtage sig anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse.

1

Ved overskud forstås interessentskabets samlede omsætning i et regnskabsår med fradrag af de samlede omkostninger. Interessenternes private gæld såvel forud for som efter interessentskabets etablering er nærværende aftale uvedkommende. 2 . skriftlige tilladelse være deltager.og underskud Interessentskabets overskud fordeles mellem interessenterne med (angivelse af fordelingsbrøk) til hver. medmindre det er aftalt særskilt af alle interessenter i fællesskab.m. Et eventuelt underskud deles efter samme regel. solid arisk og personligt for interessentskabets forpligtelser. § 6.og underskud fordeles jf. Interessentskabets ledelse og tegningsret Interessenterne forestår i fællesskab den overordnede planlægning og drift af virksomheden og er forpligtede til at stille deres arbejdskraft loyalt til rådighed herfor. Alle interessentskabets indtægter indgår på og alle omkostninger trækkes over konto nr. Når det reviderede regnskab foreligger. reg.herunder udvikling. og hvor alle parter er enige herom. § 7. Interessenterne tegner hver for sig interessentskabet vedrørende den daglige drift. Interessenterne tager i fællesskab beslutning om størrelsen af og tidspunktet for den første a conto udbetaling. Fra denne konto trækkes hver måned til interessenternes private konti et a conto beløb. Interessenterne er dog ikke forpligtede til at foretage nye indskud til dækning af et eventuelt underskud. Overførslen skal dog kun ske.En interessent må ikke uden de andres forudgående. Forpligtelser vedrørende den daglige drift . aktionær. xx. kan hver interessents andel af overskuddet med fradrag af a conto -overførsler overføres til hver interessents private konto. produ ktion og salg fordeles ligeligt mellem interessenterne: Udvikling: Produktion: Indkøb m. xx i (angivelse af pengeinstitut). Indbyrdes hæftelse Interessenterne hæfter direkte. hvor likvidit eten tillader det. nr. § 8. Fordeling af over . hvis samlede størrelse aftales mellem interessenterne for xx måneder ad gangen på baggrund af et skøn over periodens likviditet og virksomhedens indtjening. (angivelse af by).: Salg og markedsføring: Administration: § 6. Der tilkommer ikke interessenterne anden honorering end ovennævnte. som over . Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning. ansat eller på anden måde økonomisk interesseret i noget foretagende. Indbyrdes hæfter interessenterne pro rata i samme forhold. som er interessentskabet uvedkommende. der i Danmark eller i udlandet direkte eller indirekte konkurrerer med interessentskabet.

virksomhedens indtjeni ng berettiger hertil. til kreditor er. Såfremt tilbuddet ikke accepteres. bliver dette afviklet for fælles regning og bedst muligt med xx % af kapitalbeholdningen til hver af interessenterne. ud over den kredit. som driften fordrer og gør nødvendig. Ind. end den som den udtrædende interessent oprindeligt krævede af de andre interessenter. umyndiggøres eller lignende. Ved længere tids fravær kan de tilbageværende interessenter vælge enten at sælge deres andele. § 11. uden at de andre interessenter har haft lejlighed til at erhverve andelen. kan andelen frit omsættes. skal interessenten tilbyde sin andel til de andre interessenter i overensstemmelse med ovennævnte regler. andet fravær og ferie I tilfælde af sygdom og andet fravær er interessenten pligtig til at meddele dette til de andre interessenter uden ugrundet ophold samt oplyse om varigheden af det forventede fravær og forventet tidspunkt for tilbagevenden. Der ydes fuld løn under ferie i det omfang. Såfremt ingen af interessenterne ønsker at fortsætte interessentskabet. Regnskab og revision Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. Ferie afholdes efter ferielovens regler. § 9. fastsættes denne af interessentskabets revisor. Interessentskabets regnskaber revideres af en i fællesskab udpeget revisor. I tilfælde af mangel på enighed interessenterne imell em om overdragelsessummens størrelse. Tilbud om salg af andelen fremsættes skriftligt over for de andre interessenter. Sygdom. § 10. Ingen af interessenterne er berettigede til at gøre udlån af interessentskabets midler. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. Konkurrenceklausul 3 . Salg til tredjepart kan ikke ske til en lavere pris. kommer under konkurs. der opnås i forbindelse med interessentskabet. Denne bestemmelse har også gyldighed efter nærværende kontrakts ophør. § 12. Interessentskabet fører et nøjagtigt og fuldstændigt bogholderi. Tavshedspligt Interessenterne skal udvise ubetinget diskretion om al viden. § 13. ved arv eller på anden måde. Såfremt en af interessenterne standser sine betalinger. der antages for et år ad gangen i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet.og udtræden samt afvikling En interessent kan hverken helt eller delvis lade sin andel i interessentskabet overgå til andre. det være sig ved frivillig overdragelse.Enkeltstående større dispositioner af økonomisk betydn ing kan kun indgås af interessenterne i fællesskab. som har xx uger fra tilbuddets modtagelse til at acceptere dette.

Konventionalbod I tilfælde af overtrædelse af tavshedspligten i § 12 og/eller konkurrenceklausulen i § 13 forfalder en konventionalbod på kr. Ligeledes er interessenten ikke berettiget til at starte. Tvister Enhver tvist om forståelsen af nærværende kontrakt afgøres endeligt og bindende ved voldgift. dato 4 . Ved udtrædelsestidspunkt forstås i henseende til denne konkurrenceklausul det tidspunkt. herunder som bes tyrelsesmedlem. § 15. der helt eller delvist konkurrerer med interessentskabet. Konventionalboden er ikke til hinder for. Underskrift. er de forurettede parter. Enhver overtrædelse kan ligeledes imødegås ved fogedforbud. tage ansættelse i eller arbejde for en sådan virksomhed. xx hver gang. og interessentskabet ikke samtidig afvikles. Formanden for voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø . Den opsigende interessent er pligtig til at tilbyde de andre interessenter sin andel efter reglerne i § 11. at de(n) forurettede interessent(er) i øvrigt kan fremsætte erstatningskrav for dokumenteret tab i forbindelse med overtrædelsen. er interessenten i en periode på x år efter sin udtræden omfattet af følgende konkurrenceklausul: Interessenten er ikke berettiget til hverken direkte eller indirekte eller på nogen anden måde at blive økonomisk interesseret i en virksomhed. der sker en overtr ædelse. kommitteret eller konsulent . § 16.Såfremt en interessent udtræder af interessents kabet. Parterne udpeger hver en voldgiftsmand. berettigede til med øjeblikkelig virkning at hæve interessentskabskontrakten. § 14. uanset af hvilken grund. Misligholdelse Såfremt en af interessenterne misligholder sine forpligtelser over for de andre interessenter. Opsigelse Interessentskabskontrakten kan opsiges af hver af interessenterne skriftligt med xx måneders varsel til en måneds udgang. Konkurrenceklausulen gælder for hele Danmark. En overtrædelse af bestemmelserne i nærværende kontrakt er i alle tilfælde at betragte som misligholdelse. § 17. De forurettede parter kan vælg e at sælge deres andele. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. såfremt de er enige heri. hvor den udtrædende interessents andel tilbydes de andre interessenter efter reglerne i § 11.og Handelsretten. Kontrakten er undergivet dansk ret.uanset om aktiviteten er lønnet eller ulønnet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful