Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

(Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.)
§ 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne : Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. og Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. I det følgende kaldet interessenterne. § 2. Interessentskabets navn og hjemsted Virksomhedsnavn Adresse Tlf. Fax SE-nr. § 3. Interessentskabet formål Aftalen har til formål at etablere et interessentskab, som skal beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af (beskrivelse af produkt(er)). Interessentskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med produktet - herunder potentielle immaterialrettighe der og den til udvikling, produktion og salg nødvendige knowhow. § 4. Interessenternes indskud Interessenterne indskyder hver især kr. xx. Revisor (navn og/eller firma) udarbejder pr. xx en åbningsstatus for interessentskabet med en opgørelse af hver interessents kapitalkonto, baseret på aktiver og passiver anført på status. Åbningsstatus vedhæftes denne aftale. § 5 Interessenternes arbejdsforpligtelser Interessenterne er forpligtede til at anvende deres fulde arbejdstid og hele arbejdskraft og alle deres kundskaber til udførelse af nærværende kontrakt. En interessent kan ikke uden de andres forudgående, skriftlige samtykke påtage sig anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse.

1

ansat eller på anden måde økonomisk interesseret i noget foretagende. aktionær. Interessenterne er dog ikke forpligtede til at foretage nye indskud til dækning af et eventuelt underskud. Ved overskud forstås interessentskabets samlede omsætning i et regnskabsår med fradrag af de samlede omkostninger.og underskud Interessentskabets overskud fordeles mellem interessenterne med (angivelse af fordelingsbrøk) til hver. Et eventuelt underskud deles efter samme regel. Interessenternes private gæld såvel forud for som efter interessentskabets etablering er nærværende aftale uvedkommende. produ ktion og salg fordeles ligeligt mellem interessenterne: Udvikling: Produktion: Indkøb m. xx i (angivelse af pengeinstitut). Indbyrdes hæfter interessenterne pro rata i samme forhold. 2 . Overførslen skal dog kun ske. Alle interessentskabets indtægter indgår på og alle omkostninger trækkes over konto nr. der i Danmark eller i udlandet direkte eller indirekte konkurrerer med interessentskabet. Forpligtelser vedrørende den daglige drift . som over . Der tilkommer ikke interessenterne anden honorering end ovennævnte. Fordeling af over . og hvor alle parter er enige herom. § 7.og underskud fordeles jf. kan hver interessents andel af overskuddet med fradrag af a conto -overførsler overføres til hver interessents private konto.: Salg og markedsføring: Administration: § 6. Fra denne konto trækkes hver måned til interessenternes private konti et a conto beløb. Interessentskabets ledelse og tegningsret Interessenterne forestår i fællesskab den overordnede planlægning og drift af virksomheden og er forpligtede til at stille deres arbejdskraft loyalt til rådighed herfor. nr. Indbyrdes hæftelse Interessenterne hæfter direkte. skriftlige tilladelse være deltager.En interessent må ikke uden de andres forudgående. medmindre det er aftalt særskilt af alle interessenter i fællesskab. Når det reviderede regnskab foreligger.m. xx. hvis samlede størrelse aftales mellem interessenterne for xx måneder ad gangen på baggrund af et skøn over periodens likviditet og virksomhedens indtjening. Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning. Interessenterne tegner hver for sig interessentskabet vedrørende den daglige drift. § 8. hvor likvidit eten tillader det. solid arisk og personligt for interessentskabets forpligtelser. (angivelse af by).herunder udvikling. reg. § 6. Interessenterne tager i fællesskab beslutning om størrelsen af og tidspunktet for den første a conto udbetaling. som er interessentskabet uvedkommende.

Regnskab og revision Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. som har xx uger fra tilbuddets modtagelse til at acceptere dette. til kreditor er. Tilbud om salg af andelen fremsættes skriftligt over for de andre interessenter. der antages for et år ad gangen i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. Salg til tredjepart kan ikke ske til en lavere pris. Ved længere tids fravær kan de tilbageværende interessenter vælge enten at sælge deres andele. ud over den kredit. skal interessenten tilbyde sin andel til de andre interessenter i overensstemmelse med ovennævnte regler. § 12. kan andelen frit omsættes. det være sig ved frivillig overdragelse. Der ydes fuld løn under ferie i det omfang. umyndiggøres eller lignende. Såfremt en af interessenterne standser sine betalinger. uden at de andre interessenter har haft lejlighed til at erhverve andelen. § 10. § 9. andet fravær og ferie I tilfælde af sygdom og andet fravær er interessenten pligtig til at meddele dette til de andre interessenter uden ugrundet ophold samt oplyse om varigheden af det forventede fravær og forventet tidspunkt for tilbagevenden. Ingen af interessenterne er berettigede til at gøre udlån af interessentskabets midler. Konkurrenceklausul 3 . Interessentskabets regnskaber revideres af en i fællesskab udpeget revisor. I tilfælde af mangel på enighed interessenterne imell em om overdragelsessummens størrelse. Ferie afholdes efter ferielovens regler. Ind. Denne bestemmelse har også gyldighed efter nærværende kontrakts ophør. § 13.Enkeltstående større dispositioner af økonomisk betydn ing kan kun indgås af interessenterne i fællesskab. end den som den udtrædende interessent oprindeligt krævede af de andre interessenter. virksomhedens indtjeni ng berettiger hertil. Tavshedspligt Interessenterne skal udvise ubetinget diskretion om al viden. bliver dette afviklet for fælles regning og bedst muligt med xx % af kapitalbeholdningen til hver af interessenterne. fastsættes denne af interessentskabets revisor. som driften fordrer og gør nødvendig. ved arv eller på anden måde. Såfremt ingen af interessenterne ønsker at fortsætte interessentskabet. kommer under konkurs. der opnås i forbindelse med interessentskabet.og udtræden samt afvikling En interessent kan hverken helt eller delvis lade sin andel i interessentskabet overgå til andre. Såfremt tilbuddet ikke accepteres. Sygdom. Interessentskabet fører et nøjagtigt og fuldstændigt bogholderi. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. § 11.

§ 14. Ved udtrædelsestidspunkt forstås i henseende til denne konkurrenceklausul det tidspunkt. § 17. herunder som bes tyrelsesmedlem. og interessentskabet ikke samtidig afvikles. xx hver gang. uanset af hvilken grund. Den opsigende interessent er pligtig til at tilbyde de andre interessenter sin andel efter reglerne i § 11. hvor den udtrædende interessents andel tilbydes de andre interessenter efter reglerne i § 11. En overtrædelse af bestemmelserne i nærværende kontrakt er i alle tilfælde at betragte som misligholdelse. Konventionalboden er ikke til hinder for. § 15. berettigede til med øjeblikkelig virkning at hæve interessentskabskontrakten. Opsigelse Interessentskabskontrakten kan opsiges af hver af interessenterne skriftligt med xx måneders varsel til en måneds udgang. De forurettede parter kan vælg e at sælge deres andele. Tvister Enhver tvist om forståelsen af nærværende kontrakt afgøres endeligt og bindende ved voldgift. der sker en overtr ædelse. Konventionalbod I tilfælde af overtrædelse af tavshedspligten i § 12 og/eller konkurrenceklausulen i § 13 forfalder en konventionalbod på kr. Parterne udpeger hver en voldgiftsmand.og Handelsretten. Misligholdelse Såfremt en af interessenterne misligholder sine forpligtelser over for de andre interessenter. Konkurrenceklausulen gælder for hele Danmark. der helt eller delvist konkurrerer med interessentskabet. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. at de(n) forurettede interessent(er) i øvrigt kan fremsætte erstatningskrav for dokumenteret tab i forbindelse med overtrædelsen. Kontrakten er undergivet dansk ret. Underskrift. er interessenten i en periode på x år efter sin udtræden omfattet af følgende konkurrenceklausul: Interessenten er ikke berettiget til hverken direkte eller indirekte eller på nogen anden måde at blive økonomisk interesseret i en virksomhed. Ligeledes er interessenten ikke berettiget til at starte. Formanden for voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø . kommitteret eller konsulent .Såfremt en interessent udtræder af interessents kabet. dato 4 . Enhver overtrædelse kan ligeledes imødegås ved fogedforbud. er de forurettede parter. § 16. såfremt de er enige heri.uanset om aktiviteten er lønnet eller ulønnet. tage ansættelse i eller arbejde for en sådan virksomhed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful