Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

(Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.)
§ 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne : Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. og Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. I det følgende kaldet interessenterne. § 2. Interessentskabets navn og hjemsted Virksomhedsnavn Adresse Tlf. Fax SE-nr. § 3. Interessentskabet formål Aftalen har til formål at etablere et interessentskab, som skal beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af (beskrivelse af produkt(er)). Interessentskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med produktet - herunder potentielle immaterialrettighe der og den til udvikling, produktion og salg nødvendige knowhow. § 4. Interessenternes indskud Interessenterne indskyder hver især kr. xx. Revisor (navn og/eller firma) udarbejder pr. xx en åbningsstatus for interessentskabet med en opgørelse af hver interessents kapitalkonto, baseret på aktiver og passiver anført på status. Åbningsstatus vedhæftes denne aftale. § 5 Interessenternes arbejdsforpligtelser Interessenterne er forpligtede til at anvende deres fulde arbejdstid og hele arbejdskraft og alle deres kundskaber til udførelse af nærværende kontrakt. En interessent kan ikke uden de andres forudgående, skriftlige samtykke påtage sig anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse.

1

Interessenterne er dog ikke forpligtede til at foretage nye indskud til dækning af et eventuelt underskud. Indbyrdes hæftelse Interessenterne hæfter direkte. Forpligtelser vedrørende den daglige drift .: Salg og markedsføring: Administration: § 6. som over . Alle interessentskabets indtægter indgår på og alle omkostninger trækkes over konto nr. § 7. aktionær. nr. Interessenterne tager i fællesskab beslutning om størrelsen af og tidspunktet for den første a conto udbetaling. Indbyrdes hæfter interessenterne pro rata i samme forhold. Overførslen skal dog kun ske. Et eventuelt underskud deles efter samme regel. § 8. Fra denne konto trækkes hver måned til interessenternes private konti et a conto beløb. xx. skriftlige tilladelse være deltager. der i Danmark eller i udlandet direkte eller indirekte konkurrerer med interessentskabet. Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning. Ved overskud forstås interessentskabets samlede omsætning i et regnskabsår med fradrag af de samlede omkostninger. som er interessentskabet uvedkommende. Interessenternes private gæld såvel forud for som efter interessentskabets etablering er nærværende aftale uvedkommende. xx i (angivelse af pengeinstitut). Når det reviderede regnskab foreligger. produ ktion og salg fordeles ligeligt mellem interessenterne: Udvikling: Produktion: Indkøb m. Fordeling af over .herunder udvikling. ansat eller på anden måde økonomisk interesseret i noget foretagende. hvor likvidit eten tillader det.En interessent må ikke uden de andres forudgående. kan hver interessents andel af overskuddet med fradrag af a conto -overførsler overføres til hver interessents private konto. Interessentskabets ledelse og tegningsret Interessenterne forestår i fællesskab den overordnede planlægning og drift af virksomheden og er forpligtede til at stille deres arbejdskraft loyalt til rådighed herfor. og hvor alle parter er enige herom. medmindre det er aftalt særskilt af alle interessenter i fællesskab. Interessenterne tegner hver for sig interessentskabet vedrørende den daglige drift.og underskud fordeles jf. reg. (angivelse af by). § 6. Der tilkommer ikke interessenterne anden honorering end ovennævnte.og underskud Interessentskabets overskud fordeles mellem interessenterne med (angivelse af fordelingsbrøk) til hver.m. 2 . hvis samlede størrelse aftales mellem interessenterne for xx måneder ad gangen på baggrund af et skøn over periodens likviditet og virksomhedens indtjening. solid arisk og personligt for interessentskabets forpligtelser.

umyndiggøres eller lignende. end den som den udtrædende interessent oprindeligt krævede af de andre interessenter. som har xx uger fra tilbuddets modtagelse til at acceptere dette. Ind. Ferie afholdes efter ferielovens regler. Denne bestemmelse har også gyldighed efter nærværende kontrakts ophør. Tilbud om salg af andelen fremsættes skriftligt over for de andre interessenter. andet fravær og ferie I tilfælde af sygdom og andet fravær er interessenten pligtig til at meddele dette til de andre interessenter uden ugrundet ophold samt oplyse om varigheden af det forventede fravær og forventet tidspunkt for tilbagevenden. som driften fordrer og gør nødvendig.og udtræden samt afvikling En interessent kan hverken helt eller delvis lade sin andel i interessentskabet overgå til andre.Enkeltstående større dispositioner af økonomisk betydn ing kan kun indgås af interessenterne i fællesskab. kommer under konkurs. Såfremt en af interessenterne standser sine betalinger. til kreditor er. bliver dette afviklet for fælles regning og bedst muligt med xx % af kapitalbeholdningen til hver af interessenterne. ud over den kredit. I tilfælde af mangel på enighed interessenterne imell em om overdragelsessummens størrelse. fastsættes denne af interessentskabets revisor. virksomhedens indtjeni ng berettiger hertil. der antages for et år ad gangen i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. ved arv eller på anden måde. skal interessenten tilbyde sin andel til de andre interessenter i overensstemmelse med ovennævnte regler. Der ydes fuld løn under ferie i det omfang. Såfremt ingen af interessenterne ønsker at fortsætte interessentskabet. kan andelen frit omsættes. Såfremt tilbuddet ikke accepteres. Konkurrenceklausul 3 . Salg til tredjepart kan ikke ske til en lavere pris. der opnås i forbindelse med interessentskabet. Tavshedspligt Interessenterne skal udvise ubetinget diskretion om al viden. det være sig ved frivillig overdragelse. § 12. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. § 9. Ingen af interessenterne er berettigede til at gøre udlån af interessentskabets midler. Sygdom. Regnskab og revision Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. § 13. uden at de andre interessenter har haft lejlighed til at erhverve andelen. § 10. Ved længere tids fravær kan de tilbageværende interessenter vælge enten at sælge deres andele. § 11. Interessentskabets regnskaber revideres af en i fællesskab udpeget revisor. Interessentskabet fører et nøjagtigt og fuldstændigt bogholderi.

§ 17. § 16. hvor den udtrædende interessents andel tilbydes de andre interessenter efter reglerne i § 11. er interessenten i en periode på x år efter sin udtræden omfattet af følgende konkurrenceklausul: Interessenten er ikke berettiget til hverken direkte eller indirekte eller på nogen anden måde at blive økonomisk interesseret i en virksomhed. Underskrift.og Handelsretten. Ved udtrædelsestidspunkt forstås i henseende til denne konkurrenceklausul det tidspunkt. at de(n) forurettede interessent(er) i øvrigt kan fremsætte erstatningskrav for dokumenteret tab i forbindelse med overtrædelsen. Tvister Enhver tvist om forståelsen af nærværende kontrakt afgøres endeligt og bindende ved voldgift. og interessentskabet ikke samtidig afvikles. tage ansættelse i eller arbejde for en sådan virksomhed. Formanden for voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø . Parterne udpeger hver en voldgiftsmand. xx hver gang. § 14. Konventionalbod I tilfælde af overtrædelse af tavshedspligten i § 12 og/eller konkurrenceklausulen i § 13 forfalder en konventionalbod på kr. En overtrædelse af bestemmelserne i nærværende kontrakt er i alle tilfælde at betragte som misligholdelse. kommitteret eller konsulent . De forurettede parter kan vælg e at sælge deres andele. Enhver overtrædelse kan ligeledes imødegås ved fogedforbud.Såfremt en interessent udtræder af interessents kabet. Konventionalboden er ikke til hinder for. Kontrakten er undergivet dansk ret.uanset om aktiviteten er lønnet eller ulønnet. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. dato 4 . herunder som bes tyrelsesmedlem. der helt eller delvist konkurrerer med interessentskabet. Misligholdelse Såfremt en af interessenterne misligholder sine forpligtelser over for de andre interessenter. der sker en overtr ædelse. Konkurrenceklausulen gælder for hele Danmark. uanset af hvilken grund. berettigede til med øjeblikkelig virkning at hæve interessentskabskontrakten. § 15. Ligeledes er interessenten ikke berettiget til at starte. Den opsigende interessent er pligtig til at tilbyde de andre interessenter sin andel efter reglerne i § 11. er de forurettede parter. såfremt de er enige heri. Opsigelse Interessentskabskontrakten kan opsiges af hver af interessenterne skriftligt med xx måneders varsel til en måneds udgang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful