P. 1
Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt

|Views: 37|Likes:
Published by Antonaustirol123

More info:

Published by: Antonaustirol123 on Sep 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2010

pdf

text

original

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

(Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.)
§ 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne : Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. og Deltagers navn Adresse Tlf. Cpr.nr. I det følgende kaldet interessenterne. § 2. Interessentskabets navn og hjemsted Virksomhedsnavn Adresse Tlf. Fax SE-nr. § 3. Interessentskabet formål Aftalen har til formål at etablere et interessentskab, som skal beskæftige sig med udvikling, produktion og salg af (beskrivelse af produkt(er)). Interessentskabet ejer alle rettigheder i forbindelse med produktet - herunder potentielle immaterialrettighe der og den til udvikling, produktion og salg nødvendige knowhow. § 4. Interessenternes indskud Interessenterne indskyder hver især kr. xx. Revisor (navn og/eller firma) udarbejder pr. xx en åbningsstatus for interessentskabet med en opgørelse af hver interessents kapitalkonto, baseret på aktiver og passiver anført på status. Åbningsstatus vedhæftes denne aftale. § 5 Interessenternes arbejdsforpligtelser Interessenterne er forpligtede til at anvende deres fulde arbejdstid og hele arbejdskraft og alle deres kundskaber til udførelse af nærværende kontrakt. En interessent kan ikke uden de andres forudgående, skriftlige samtykke påtage sig anden lønnet eller ulønnet beskæftigelse.

1

solid arisk og personligt for interessentskabets forpligtelser. kan hver interessents andel af overskuddet med fradrag af a conto -overførsler overføres til hver interessents private konto. Interessenterne tager i fællesskab beslutning om størrelsen af og tidspunktet for den første a conto udbetaling. medmindre det er aftalt særskilt af alle interessenter i fællesskab. Fra denne konto trækkes hver måned til interessenternes private konti et a conto beløb. Overførslen skal dog kun ske.og underskud fordeles jf. Indbyrdes hæftelse Interessenterne hæfter direkte. Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning. der i Danmark eller i udlandet direkte eller indirekte konkurrerer med interessentskabet. § 7. ansat eller på anden måde økonomisk interesseret i noget foretagende. Alle interessentskabets indtægter indgår på og alle omkostninger trækkes over konto nr. hvor likvidit eten tillader det. som over . Indbyrdes hæfter interessenterne pro rata i samme forhold. (angivelse af by).og underskud Interessentskabets overskud fordeles mellem interessenterne med (angivelse af fordelingsbrøk) til hver. Interessentskabets ledelse og tegningsret Interessenterne forestår i fællesskab den overordnede planlægning og drift af virksomheden og er forpligtede til at stille deres arbejdskraft loyalt til rådighed herfor. som er interessentskabet uvedkommende. Ved overskud forstås interessentskabets samlede omsætning i et regnskabsår med fradrag af de samlede omkostninger.En interessent må ikke uden de andres forudgående. hvis samlede størrelse aftales mellem interessenterne for xx måneder ad gangen på baggrund af et skøn over periodens likviditet og virksomhedens indtjening.m. Fordeling af over . Interessenterne er dog ikke forpligtede til at foretage nye indskud til dækning af et eventuelt underskud. skriftlige tilladelse være deltager. Interessenternes private gæld såvel forud for som efter interessentskabets etablering er nærværende aftale uvedkommende. Der tilkommer ikke interessenterne anden honorering end ovennævnte. 2 . xx. Interessenterne tegner hver for sig interessentskabet vedrørende den daglige drift.herunder udvikling. § 8. nr. og hvor alle parter er enige herom.: Salg og markedsføring: Administration: § 6. produ ktion og salg fordeles ligeligt mellem interessenterne: Udvikling: Produktion: Indkøb m. xx i (angivelse af pengeinstitut). reg. § 6. Når det reviderede regnskab foreligger. Forpligtelser vedrørende den daglige drift . aktionær. Et eventuelt underskud deles efter samme regel.

ved arv eller på anden måde. Tavshedspligt Interessenterne skal udvise ubetinget diskretion om al viden. Såfremt ingen af interessenterne ønsker at fortsætte interessentskabet. § 13. kan andelen frit omsættes. § 11. I tilfælde af mangel på enighed interessenterne imell em om overdragelsessummens størrelse. Ferie afholdes efter ferielovens regler. Såfremt en af interessenterne standser sine betalinger. fastsættes denne af interessentskabets revisor. Denne bestemmelse har også gyldighed efter nærværende kontrakts ophør.Enkeltstående større dispositioner af økonomisk betydn ing kan kun indgås af interessenterne i fællesskab. umyndiggøres eller lignende. Sygdom. der opnås i forbindelse med interessentskabet. Tilbud om salg af andelen fremsættes skriftligt over for de andre interessenter. § 9. som driften fordrer og gør nødvendig. Der ydes fuld løn under ferie i det omfang. skal interessenten tilbyde sin andel til de andre interessenter i overensstemmelse med ovennævnte regler. Interessentskabet fører et nøjagtigt og fuldstændigt bogholderi. § 10. ud over den kredit. Salg til tredjepart kan ikke ske til en lavere pris. som har xx uger fra tilbuddets modtagelse til at acceptere dette. Regnskab og revision Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. det være sig ved frivillig overdragelse. der antages for et år ad gangen i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet. § 12. virksomhedens indtjeni ng berettiger hertil. kommer under konkurs. end den som den udtrædende interessent oprindeligt krævede af de andre interessenter. Såfremt tilbuddet ikke accepteres.og udtræden samt afvikling En interessent kan hverken helt eller delvis lade sin andel i interessentskabet overgå til andre. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. Ingen af interessenterne er berettigede til at gøre udlån af interessentskabets midler. Interessentskabets regnskaber revideres af en i fællesskab udpeget revisor. til kreditor er. Ved længere tids fravær kan de tilbageværende interessenter vælge enten at sælge deres andele. uden at de andre interessenter har haft lejlighed til at erhverve andelen. andet fravær og ferie I tilfælde af sygdom og andet fravær er interessenten pligtig til at meddele dette til de andre interessenter uden ugrundet ophold samt oplyse om varigheden af det forventede fravær og forventet tidspunkt for tilbagevenden. Konkurrenceklausul 3 . bliver dette afviklet for fælles regning og bedst muligt med xx % af kapitalbeholdningen til hver af interessenterne. Ind.

En overtrædelse af bestemmelserne i nærværende kontrakt er i alle tilfælde at betragte som misligholdelse. § 17. uanset af hvilken grund. § 15. Konkurrenceklausulen gælder for hele Danmark. at de(n) forurettede interessent(er) i øvrigt kan fremsætte erstatningskrav for dokumenteret tab i forbindelse med overtrædelsen. Underskrift. Ved udtrædelsestidspunkt forstås i henseende til denne konkurrenceklausul det tidspunkt. Konventionalboden er ikke til hinder for. dato 4 . De forurettede parter kan vælg e at sælge deres andele. Misligholdelse Såfremt en af interessenterne misligholder sine forpligtelser over for de andre interessenter. såfremt de er enige heri. tage ansættelse i eller arbejde for en sådan virksomhed. hvor den udtrædende interessents andel tilbydes de andre interessenter efter reglerne i § 11. og interessentskabet ikke samtidig afvikles. Enhver overtrædelse kan ligeledes imødegås ved fogedforbud. Parterne udpeger hver en voldgiftsmand. er interessenten i en periode på x år efter sin udtræden omfattet af følgende konkurrenceklausul: Interessenten er ikke berettiget til hverken direkte eller indirekte eller på nogen anden måde at blive økonomisk interesseret i en virksomhed. xx hver gang. Opsigelse Interessentskabskontrakten kan opsiges af hver af interessenterne skriftligt med xx måneders varsel til en måneds udgang. § 14.Såfremt en interessent udtræder af interessents kabet. kommitteret eller konsulent . Ligeledes er interessenten ikke berettiget til at starte. § 16. der helt eller delvist konkurrerer med interessentskabet. berettigede til med øjeblikkelig virkning at hæve interessentskabskontrakten. herunder som bes tyrelsesmedlem. Tvister Enhver tvist om forståelsen af nærværende kontrakt afgøres endeligt og bindende ved voldgift.uanset om aktiviteten er lønnet eller ulønnet. Den opsigende interessent er pligtig til at tilbyde de andre interessenter sin andel efter reglerne i § 11. købe den anden interessents andel eller at kræve interessentskabet afviklet efter reglerne i § 11. er de forurettede parter. Kontrakten er undergivet dansk ret. der sker en overtr ædelse. Formanden for voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø .og Handelsretten. Konventionalbod I tilfælde af overtrædelse af tavshedspligten i § 12 og/eller konkurrenceklausulen i § 13 forfalder en konventionalbod på kr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->